کتابی در زندگینامه علامه صائنی زنجانی:
بنده امیدوارم شخصی پیدا شود و مجموعه تحقیقات ما و اطلاعات دیگر را جمع کند و یک کتاب جامعی درباره علامه صائنی زنجانی بنویسد.