تصویر علامه صائنی در کنار استاد خود علامه طباطبائی: